Prenumele este obligatoriu!
Numele este obligatoriu!
Prenumele este invalid!
Numele este invalid!
Adresa de email este invalidă!
Adresa de email este obligatorie!
Numărul de telefon este obligatoriu!
Adresa de email este deja înregistrată!
Parola este obligatorie!
Introduceți o parolă validă!
Introduceți minim 6 caractere!
Introduceți maxim 16 caractere!
Parolele nu sunt identice!
Vă rugăm să acceptați Regulamentul de Licitare!
Eroare de autentificare. Email-ul sau parola nu sunt corecte!

Regulament de licitare

View the English version of the Auction Rules


1. Licitaţia de obiecte de artă (sau de colecție) este organizată de Galeriile Artmark S.R.L («Artmark») şi condusă de unul sau mai mulţi reprezentanţi ai Artmark (licitator/licitatori).

2. Obiectele de artă supuse licitaţiei aparţin, de regulă, unor deponenţi (consignanţi) ce doresc să rămână anonimi. Atunci când consignanţii agreează divulgarea numelui lor în cadrul vânzării prin licitaţie, acesta va fi specificat în catalogul de licitaţie.

3. Deponenţii (consignanţi), prin actele ce le semnează cu Artmark, garantează că obiectul de artă ce îl depun în consignaţie în vederea vânzării prin licitaţie le aparţine, fiind proprietari, ori că au dreptul de a-l vinde. De asemenea, deponentul va fi răspunzător contractual, direct față de adjudecatar în orice situație care conduce la desfacerea ulterioară a vânzării, urmând să îl despăgubească pe acesta pentru prejudiciul produs. Deponentul va depune toate diligențele pentru a pune la dispoziția Artmark toate documentele ce conferă juridic deponentului titlu asupra lotului consignat.

4. Artmark publică în prealabil licitaţiei un catalog al obiectelor de artă (sau de colecție) supuse licitaţiei – atât în cadrul paginii sale de web (www.artmark.ro), cât şi în formă tipărită. În cadrul licitaţiei se vor vinde numai obiecte de artă enumerate şi descrise în rezumat în cuprinsul catalogului. Descrierile şi ilustraţiile obiectelor sunt indicative, nu exhaustive şi reprezintă o opinie a experţilor şi specialiştilor Artmark cu privire la obiectele de artă supuse licitaţiei. Catalogul de licitație va descrie doar semnăturile, poansoanele și inscripțiile existente pe obiectul de artă/de colecție (nu va menționa lipsa semnăturii ori semnături ori poansoane apocrife ori incorecte). Unele obiecte de artă/colecție vor fi atribuite, deși semnătura lipsește. Atribuirea poate fi calificată drept atribuire posibilă ori probabilă. Prin atribuire posibilă vom avea în vedere o presupunere profesională informată, cu un nivel însemnat de documentare, în care factorii obiectivi care definesc obiectul (stil, pensulație, cromatică, subiect etc.) conduc către potențiala dezambiguizare a autorului; prin atribuire probabilă vom avea în vedere o presupunere profesională informată, cu un grad ridicat de documentare și probabilitate, în care factorii obiectivi care definesc obiectul (stil, pensulație, cromatică, subiect etc.) conduc către identificarea celui mai plauzibil autor.

5. Toate obiectele ce se vor vinde vor fi expuse în vederea vizitării/inspectării în cadrul expoziţiilor ce preced vânzarea prin licitaţie. Cumpărătorii vor avea oportunitatea de a se lămuri cu privire la condiţia, conţinutul şi conformitatea cu menţiunile din catalogul de licitaţie ale obiectelor supuse licitaţiei, atât în cadrul expoziţiei, cât şi în cadrul licitaţiei, astfel încât să îşi formeze o convingere proprie cu privire la calităţile/imperfecţiunile obiectului, inclusiv apelând la asistența unui specialist care să inspecteze bunul. Artmark nu răspunde pentru eventuale vicii ale bunurilor, care nu au fost semnalate de către cumpărător anterior licitației, întrucât acesta a avut posibilitatea să le cunoască. Ulterior adjudecării, Artmark nu va avea obligația să repare, ori să aducă în stare de întrebuințare niciun obiect vândut.

6. Durata, programul şi locaţia expoziţiilor obiectelor ce se vor licita se va face cunoscută public în prealabil, prin pagina de web a Artmark, în catalogul de licitaţie, precum şi prin alte căi de publicitate. Cataloagele de licitaţie se pot procura de la sediul Artmark, din locul expoziţiei, din locul unde se organizează licitaţia, precum şi prin poştă.

7. Formularul de înregistrare a participantului la licitaţie se completează înainte de licitație (în cazul participării online), în timpul licitaţiei sau imediat după licitație (în sala de licitaţie). Înregistrarea semnifică acceptarea necondiţionată a termenilor şi condiţiilor prezentului regulament de licitare. Aceeași valoare de acceptare o are și participarea la licitație, în persoană sau prin telefon ori ofertă scrisă (reținută în temeiul corespondenței electronice ori înregistrării audio/video), urmată ori nu de adjudecare, cel care licitează dar omite să depună ori să semneze ori să completeze conform formularul de înregistrare neputând să invoce în folosul său nesemnarea sau necompletarea conformă, fiind de asemenea supus termenilor și condițiilor prezentului regulament. Prin înscrierea/participarea la licitație, fiecare ofertant este de acord cu orice mijloace pe care Artmark le-ar putea utiliza în privința dovedirii faptului adjudecării, inclusiv constatarea unui asemenea fapt, în condițiile prevăzute de lege.

8. Participarea la licitaţie se face prin ridicarea unei palete de licitare, fizic sau online, cuprinzând numărul de ordine al participantului în cadrul unei licitaţii anume, ca răspuns la strigarea pasului de licitare de către licitator. Licitatorul poate accepta drept validă altă sumă strigată de un ofertant, superioară pasului anterior acceptat, dacă este urmată de indicarea paletei de licitare a ofertantului. Atunci când mai mulţi participanţi fizic în sala de licitație indică prin ridicarea paletei voinţa de a licita preţul cerut de licitator, acesta va alege dintre participanţi o singura paletă, specificându-l, de regulă, în ordinea ridicării paletelor (ţinând cont şi de măsura vizibilităţii manifestării dorinţei de a licita). Participarea la licitațiile de vinuri (sau alte băuturi alcoolice) rare sau de colecție, precum și la licitațiile de arme și accesorii militare («Militaria») nu este permisă persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

9. Catalogul de licitaţie prevede, de regulă, intervalul de estimare a valorii obiectului, fără a indica preţul de pornire al licitaţiei, în cazul obiectelor de artă, respectiv prețul de pornire al licitației obiectului, fără a indica intervalul de estimare a valorii, în cazul obiectelor de colecție. În cazul anumitor obiecte de colecție (precum ceasurile, gențile, mașinile de colecție), alături de prețul de pornire poate fi indicat un preț de listă; acesta referă la prețul la care alte exemplare ale ediției limitate a obiectului de colecție poate fi găsit la vânzare în magazine oficiale ale artistului/producătorului ori second-hand pe website-uri internaționale de referință pentru tipul de obiect de colecție. Loturile (obiectele de artă supuse licitaţiei) sunt strigate în ordinea enumerării lor în catalogul de licitaţie. Licitatorul anunţă numărul lotului şi preţul de pornire al acestuia. Licitatorul decide suveran preţul de pornire al fiecărui obiect supus licitaţiei, putând modifica preţul de pornire al acestuia în timpul licitării, inclusiv în cazul când prețul de pornire este indicat în catalogul de licitație sau cu prilejul reintroducerii lotului în licitaţie. În mod excepțional, pentru anumite loturi importante, casa poate accepta o clauză de rezervă, care poate conduce la situația în care acele anumite loturi nu se pot vinde sub prețul de rezervă. Un preț de rezervă se va situa peste prețul de pornire și se poate situa peste limita minimă a estimării de licitație. Prețul de rezervă este confidențial, cel puțin până la momentul licitării lotului pe care îl condiționează. Dacă, în cursul licitării lotului condiționat de rezervă, participanții oferă un pas de licitare inferior prețului de rezervă, licitatorul poate solicita public prețul de rezervă; în cazul în care participanții nu oferă prețul de rezervă sau o sumă superioară acestuia, lotul nu se adjudecă; acesta poate fi însă reintrodus în timpul licitației, de către un participant care oferă cel puțin prețul de rezervă.

10. Lotul se adjudecă participantului care oferă preţul cel mai mare la împlinirea cumulativă a condiţiilor: licitatorul strigă «adjudecat» şi bate ciocănelul de licitaţie. Oferta cea mai mare constituie ofertă irevocabilă de cumpărare în condițiile și termenii prezentului regulament. Prețul ofertei irevocabile de cumpărare reprezintă creanță certă, lichidă și exigibilă.

11. Nici un lot nu se va vinde sub preţul de pornire, în timpul sau ulterior licitației. Loturile nelicitate la momentul strigării lor iniţiale pot fi repuse în vânzare în cadrul şi în timpul licitaţiei, dacă un participant o solicită explicit.

12. Licitatorul poate elimina din licitaţie oricare lot dintre cele expuse şi prezentate în catalogul de licitaţie, pentru motive ce vor fi considerate de părţi drept având legătură cu buna şi diligenta desfăşurare a licitaţiei.

13. În cazul în care un lot nu se adjudecă în cadrul licitaţiei, acesta este restituit deponentului în termenul prevăzut în certificatul de consignaţie. Un lot nevândut în cadrul licitaţiei va putea fi cumpărat, în următoarele 5 zile (în cazul mașinilor de colecție 10 zile) după licitaţie şi anterior restituirii sale, la o valoare egală cu sau mai mare decât minima intervalului valorii de estimare conform catalogului de licitație, în cazul obiectelor de artă, respectiv o valoare mai mare sau egală cu 125% din prețul de pornire al licitaţiei, în cazul obiectelor de colecţie (la care se adaugă taxa de licitaţie, care variază funcţie de statutul cumpărătorului în relaţie cu Artmark, conform art. 16 şi 18).

14. Persoanele interesate de loturi în licitaţie pot participa şi în absenţă, fie pe calea formulării scrise de ofertă (formularul se pune la dispoziţia cumpărătorilor interesaţi anterior ţinerii licitaţiei – atât online, cât şi la recepţie), fie pe calea participării telefonice sau online prin personalul Casei, fie prin aplicația Artmark LIVE®. În cazul în care mai mulţi participanţi în absenţă formulează oferte pentru acelaşi lot la același preţ (maxim), de regulă va avea prioritate prima ofertă recepţionată. Ordinea generală de prioritate este: întâi ofertele manifestate ori strigate în sala de licitaţie, apoi ofertele manifestate în absenţă (online, prin telefon sau în scris).

15. La licitaţie pot de asemenea participa, în condiţii egale, un reprezentant al statului, ce manifestă în condiţiile prevăzute de lege dreptul de preemţiune al statului, precum şi un reprezentant al Artmark, ultimul situat vizibil la un birou aflat în faţa sălii de licitaţie. Reprezentantul Statului va purta numărul 1, iar reprezentantul Artmark va purta numărul 2. Numărul 1 poate fi purtat și de un muzeu public.

16. Preţului de adjudecare, fie preţ de pornire, fie pas strigat de licitator, i se va adăuga taxa totală de licitaţie (include TVA și oricare alte taxe asociate tranzacției pe teritoriul României). În cazul artei plastice, potrivit legii, se adaugă separat taxa de timbru a artiștilor plastici, de 0,5%, respectiv, în cazul artei decorative și a bijuteriilor ce conțin pietre prețioase sau semiprețioase, taxa de certificare gemologică de 0,5%.

17. Strigarea şi adjudecarea preţului se fac în EUR, ce se va folosi drept monedă de calcul a preţului de strigare, respectiv adjudecare. Artmark va anunţa, prealabil începerii licitaţiei, cursul convenţional (echivalenţa) EUR – RON folosit de Casă în scopul licitaţiei curente. În cazul în care Artmark nu anunţă un curs convenţional, se aplică cursul oficial al BNR în ziua adjudecării.

18. Taxa totală de licitaţie este de 20% din preţul de adjudecare. Membrii Artmark, deţinători de card de membru Artmark Clasic, beneficiază de o reducere a taxei la 18%. În cazul mașinilor de colecție taxa de licitație este de 14%, la care se adaugă TVA.

19. Obiectul de artă (sau de colecție) adjudecat va fi plătit de cumpărător în termen de o săptămână de la momentul adjudecării (cu excepţia cazului în care cumpărătorul deţine un card de membru). Plata se efectuează în lei de către rezidenții Români și în Euro sau USD de către nerezidenți. Plata se poate efectua atât: a) în numerar la casieria Casei, cât şi b) prin transfer bancar (titular de cont «Galeriile Artmark s.r.l.», Cod fiscal RO24235977, RO78UGBI0000822001135RON (RON), RO71UGBI0000822001136EUR (EUR), RO68UGBI0000822001137USD (USD), SWIFT: UGBIROBU, Garanti Bank Romania), precum şi c) prin card bancar (sunt acceptate cardurile emise sub siglele: Mastercard și Visa).

20. Preluarea obiectului de artă (sau de colecție) se poate efectua îndată după încasarea sumei facturate (în cazul mașinilor de colecție în termen de 2 zile). Atunci când plata se face în numerar ori utilizând cardul bancar, facturarea şi plata lotului adjudecat se pot petrece atât în timpul ori ulterior finalizării licitaţiei – la locul licitaţiei– cât şi ulterior licitaţiei – la sediul Artmark. Atunci când plata se efectuează prin transfer bancar, factura se poate ridica fie de la locul licitaţiei, fie ulterior ţinerii licitaţiei de la sediul Artmark, fie se poate transmite în copie prin fax.

21. În cazul în care suma facturată nu este achitată în termenul prevăzut de prezentul Regulament, Artmark poate opta între a) a solicita cumpărătorului achitarea lotului adjudecat şi a taxei totale de licitaţie, precum şi a unei penalităţi de întârziere de 1%/zi din suma datorată, b) a reține, în contul creanței, înspre vânzare, obiecte de artă sau de colecție aparținând adjudecatarului, respectiv sumele din vânzarea acestora, respectiv c) a rezoluționa contractul cu obligarea adjudecatarului care refuză plata, pentru alt motiv decât cel reglementat de art. 27, la plata dublului taxei totale de licitație.

22. Transferul dreptului de proprietate se face la momentul transferului posesiei lotului adjudecat de la Artmark la cumpărător sau transportator (după caz) sub condiția plății integrale de către cumpărător a sumei facturate. Preluarea şi transportul lotului adjudecat sunt în sarcina și în riscul cumpărătorului. Acesta este dator să preia obiectul adjudecat în termen de 2 săptămâni de la recepţionarea plăţii de către Artmark de la sediu. Transportul pe teritoriul României al lotului plătit se va efectua pe cheltuiala Artmark în cazul în care a) cel puţin unul dintre loturile adjudecate are o dimensiune ce nu se pretează transportului folosind un autoturism sau b) valoarea loturilor adjudecate depăşeşte, fără adăugarea taxei, echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro. În cazul mașinilor de colecție, transferul dreptului de proprietate are loc la momentul plății de către cumpărător a sumei facturate, dar nu mai devreme de finalizarea efectuării de către deponent a formalităților de radiere a autovehicului de la autoritățile competente. Transferul posesiei asupra mașinilor de colecție se va face prin transmiterea cheilor autovehiculului. Transferul posesiei mașinii de colecție precum și predarea documentelor necesare înmatriculării și declarării fiscale a autovehiculului de către cumpărător se va face de către Artmark în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării de către cumpărător a plății sumei facturate. În cazul armelor de foc (vechi, de colecție, de panoplie ori de vânătoare), transferul dreptului de proprietate are loc la momentul plății de către cumpărător a sumei facturate, sub condiția prezentării de către cumpărător a documentelor prevăzute de lege (precum autorizație, permis, atestat) pentru a deține legal acel tip de armă de foc.

23. Date fiind limitele fizice ale depozitului propriu al Artmark, cumpărătorul autorizează Artmark ca, după o lună în cazul rezidenților, respectiv 45 de zile pentru nerezidenți, de la data licitației, să transfere obiectele neridicate de cumpărător, în contul și pe seama cumpărătorului, într-un depozit extern. Începând cu o lună de la data licitației, Artmark nu mai răspunde patrimonial față de cumpărător pentru integritatea lotului adjudecat. La ridicarea obiectelor, cumpărătorul va achita costul de transport la depozitul exterior și cota-parte din chiria depozitului, convenite de părți drept egale cu contravaloarea a 10% din prețul de adjudecare/lună. În ipoteza în care cumpărătorul nu ridică operele adjudecate în termen de 6 luni de la data depozitării externe, Artmark este în drept să pună (din nou) în vânzare opera pentru a-și recupera costurile de transport, depozitare și oricare altele accesorii. În cazul mașinilor de colecție, cumpărătorul are obligația de a prelua autovehiculul în termen de o săptămână de la data efectuării plății. După expirarea acestui termen de o săptămână cumpărătorul autorizează Artmark să transfere mașina de colecție neridicată de cumpărător, în contul și pe seama acestuia, într-un depozit extern. Începând cu o săptămână de la data licitației, Artmark nu mai răspunde patrimonial față de cumpărător pentru integritatea bunului adjudecat. La ridicarea bunului, cumpărătorul va achita costul de transport la depozitul exterior și costul depozitării, convenite de părți drept egale cu contravaloarea a 10 % din prețul de adjudecare/lună. În ipoteza în care cumpărătorul nu ridică mașina adjudecată în termen de o lună de la data depozitării externe, Artmark este în drept să pună (din nou) în vânzare mașina pentru a-și recupera costurile de transport, depozitare și oricare altele accesorii, intervenind rezoluțiunea contractului.

24.1. În toate cazurile în care un bun inclus în licitație este susceptibil de exercitarea dreptului de preempțiune al statului, în termenele și condițiile prevăzute de lege, valoarea de adjudecare nu reprezintă prețul de vânzare translativă de proprietate, ci ofertă fermă de cumpărare, obținută prin concurs de oferte, a unui ofertant privat serios și angajat, pe care instituția abilitată a statului trebuie să o egaleze în exercitarea preempțiunii, excluzând comisionul Casei.
24.2. Pentru bunurile din patrimoniul României, clasate în categoria tezaur (loturi marcate în catalogul de licitare cu simbolul “T”), primite în consignație, Artmark va efectua demersurile necesare pentru a înștiința Ministerul Culturii despre punerea lor în vânzare, conform dispozițiilor legale aplicabile. Bunurile din patrimoniul României, clasate în categoria fond vor fi marcate în catalogul de licitare cu simbolul “F”.
24.3. Dacă Ministerul Culturii își exercită dreptul de preempțiune anterior licitației, oferind un preț cel puțin egal cu valoarea la care s-a adjudecat ulterior bunul, transferul dreptului de proprietate va opera direct către Ministerul Culturii. În situațiile în care Ministerul Culturii nu și-a exercitat dreptul legal de preempțiune până la data licitației, contractul de vânzare cu adjudecatarul se va încheia sub condiția suspensivă a neexercitării preempțiunii în termenul legal de 30 de zile. Prin exercitarea preempțiunii de către Ministerul Culturii ulterior adjudecării, contractul de vânzare se va considera încheiat direct între vânzător și preemptor (la același preț ca cel de adjudecare, excluzând comisionul Casei), iar contractul cu terțul adjudecatar se va desființa retroactiv. Dreptul de proprietate se transferă către Ministerul Culturii la momentul plății prețului.
24.4. Prevederile de la punctul 24.3 se aplică în mod corespunzător și în cazul dreptului de prioritate la cumpărare al Arhivelor Naționale, care, potrivit legii, beneficiază de un termen de 60 de zile pentru exercitarea preempțiunii. Pentru bunurile care fac parte din Fondul Arhivistic Național sarcina înștiințării Arhivelor Naționale despre punerea în vânzare incumbă deponentului, iar Artmark poate să acționeze numai ca reprezentant în îndeplinirea acestei obligații. Loturile supuse exercitării dreptului de prioritate la cumpărare al Arhivelor Naționale vor fi marcate în catalogul de licitare prin simbolul ”A”.

25. Cumpărătorii sunt înştiinţaţi că achiziţia loturilor marcate cu simbolul “C“ trebuie adusă pe cale legală la cunoştinţa Ministerului Culturii întrucât acestea sunt supuse la data licitației unei evaluări a clasabilității acestora în categoriile patrimoniului naţional cultural mobil (fond ori tezaur), însoţite, în eventualitatea clasării, de obligaţiile legale de rigoare, inclusiv exercitarea dreptului de preempțiune al statului. Totodată, cumpărătorii sunt înştiinţaţi că achiziţia loturilor ce sunt clasate în patrimoniul național (fond ori tezaur) trebuie adusă pe cale legală la cunoştinţa Ministerului Culturii.

26. ARTMARK GARANTEAZĂ ADJUDECATARULUI AUTENTICITATEA OBIECTELOR DE ARTĂ ADJUDECATE ÎN CADRUL LICITAŢIEI sens în care emite certificatul de vânzare, actul însoțitor de vânzare la care H.G. nr. 1420/2003 pentru aprobarea Normelor privind comerţul cu bunuri culturale mobile obligă operatorii culturali, adăugând o clauză de garantare a autenticității, ce precizează numele unuia dintre experții casei ori experții externi consultanți ai Artmark, angrenați în autentificarea lotului. Clauza de garantare a autenticității angajează, din partea Artmark, obligația de garanție, fără limită de termen, fără a necesita alte forme legale ori documentare. Artmark nu emite din oficiu un raport elaborat de expertiză, neavând nici cadrul de manifestare, nici abilitarea legală de a o face, această activitate fiind rezervată strict, prin lege, experților persoane fizice autorizate de Ministerul Culturii, fiecare aferent unei arii de specializare, mai departe atestați de practică și recunoscuți, fiecare specific, de comunitatea profesională. Artmark poate însă mijloci, pentru cumpărătorul interesat de un studiu elaborat al calităților lotului achizitionat, procurarea, pe cost propriu, a unui astfel de raport de expertiză, tehnică și stilistică. De asemenea, în cazul în care catalogul consemnează faptul confirmării autenticității de către expertul en-titre într-un anume artist, înseamnă că Artmark (prin Departamentul de Cercetare-Documentare și/sau prin Comisia experților interni) s-a îngrijit de obținerea, prin corespondență scrisă ori verbală, a confirmării autenticității lotului de către expertul apreciat de comunitatea profesională drept principal în opera unui anume artist, fără a implica însă faptul că Armark va pune la dispoziția cumpărătorului un raport elaborat, tehnic și stilistic, de descriere și demonstrare a autenticității lotului. Răspunderea Artmark pentru autenticitatea lotului, rămâne, și în acest caz, material si financiar, integrală.

27. Cumpărătorul poate contesta autenticitatea unui obiect de artă adjudecat prin comunicarea către Artmark a unei contestaţii scrise motivate, însoţite de o opinie scrisă a unui expert atestat potrivit legii, general recunoscut de comunitatea profesională drept competent în opera artistului a cărui paternitate face obiectul contestaţiei şi beneficiind, în accepţiunea generală, de o bună reputaţie. Artmark are dreptul de a produce, în termen de 3 luni de la recepţionarea contestaţiei, o contraexpertiză a unui expert beneficiind de un nivel similar de competenţă şi reputaţie. Pentru a evita tentativele de fraudă, Artmark marchează fiecare dintre loturile livrate cu un element de siguranţă (timbru purtător al unui cod alfanumeric, ireproductibil şi autodistructiv în caz de încercare de desprindere), probă făcând exemplarul secund al timbrului.

28. Vânzarea obiectelor de artă (sau de colecție) este supusă legilor române. Cumpărătorului unui obiect de artă i se va elibera un certificat de vânzare, potrivit modelului din Anexa 6 a H.G. nr. 1420/2003 pentru aprobarea Normelor privind comerţul cu bunuri culturale mobile. În cazul licitațiilor de vinuri ori alte băuturi alcoolice, Artmark, garantează asupra vechimii și autenticității vinurilor de colecție puse în vânzare, eliberând adjudecatarului certificate de vânzare, precum și, atunci când există, al casei producătoare.

29. Artmark păstrează dreptul de a publica imagini şi descrieri ale obiectului de artă (sau de colecție) vândut în oricare materiale documentare, jurnalistice, literare de specialitate ori cu scop promoţional.

30. Artmark poate pretinde persoanei care produce o daună, în cursul expoziţiei ori a licitaţiei, unuia dintre obiectele supuse vânzării, să suporte dauna achitând prețul echivalent limitei maxime a intervalului valorii estimate, astfel cum este acesta publicat în catalogul de licitație, în cazul obiectelor de artă, respectiv dublul valorii preţului de pornire al licitaţiei, în cazul obiectelor de colecţie.

31. Artmark înştiinţează cumpărătorii că scoaterea din România, pe orice cale, a bunurilor culturale mobile pentru care nu s-a obţinut certificatul de export temporar sau definitiv, eliberat în condiţiile legii de către autoritățile române, constituie operaţiune de export ilegal. În cazul în care cumpărătorul doreşte să exporte lotul achiziţionat (nerestricţionat la export prin lege – loturile marcate cu simbolul „F” ori „T” – ori prin condiţionarea vânzătorului) poate apela, pentru obţinerea certificatului de export, la serviciile de reprezentare ale Artmark. Pentru acest serviciu Artmark aplică un tarif de 150 euro + TVA, separat de eventuale taxe şi costuri percepute de emitentul certificatului de export.

32. De asemenea, Artmark înștiințează cumpărătorii ce nu sunt rezidenți ai unui stat ce face parte din teritoriul vamal al Uniunii Europene că, transferarea loturilor (importul definitiv) în statele ai căror rezidenți sunt, în condițiile legislației aplicabile în fiecare situație în parte, ar putea fi supusă unor taxe de import (taxe vamale, TVA și/sau accize etc), dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege și cumpărătorul nu obține o scutire de la aceste taxe.

33. Potrivit legii (Legea nr. 182/2000 şi H.G. nr. 518/2004), bunurile culturale creaţie contemporană se pot exporta definitiv sau temporar fără certificat de export, urmând să se ateste în faţa autorităţilor vamale faptul că respectivele bunuri sunt opere create de autori în viaţă. În acest scop, Artmark poate elibera, la solicitarea cumpărătorului, gratuit, adeverinţe după modelul prevăzut în Anexa 5 a H.G. nr. 518/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile.

34. În ipoteza în care existe diferențe între varianta online a Regulamentului de Licitare și varianta cuprinsă în catalogul tipărit al sesiunii de licitație, prevalează varianta online, prezumabil mai actuală la data licitației. Similar în cât privește catalogul de licitație, în varianta sa online pot apărea modificări, adăugiri și corecturi față de varianta tipărită, prevalând, în cât privește descrierea loturilor și condițiile de licitare, varianta online a catalogului de licitație asupra variantei sale tipărite. Totodată, înaintea sesiunii de licitație, comisarul de licitație poate anunța, în sala de licitație (și transmis live prin platforma Artmark Live), modificări, adăugiri și corecturi la descrierea loturilor și condițiile de licitare, care prevalează asupra celor conținute în catalogul de licitație.

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Citiți mai multe aici.
x